lördag 5 april 2008

Vi är anmälda till domstol

Turbulensen vid kommunens godkännande av vår förskoleverksamhet har nu utmynnat i ett överklagande till länsrätten. Rickard Malmström (mp) skriver i sitt överklagande som jag bett att få ut från länsrätten att länsrätten laglighetsprövar kommunens tillstånd för vårt föräldrakooperativ. Det märkliga är att Rickard citerar förarbetena till lagen som säger att fristående skolor får ha konfessionell inriktning "under förutsättning att deltagandet i konfessionella inslag alltid är frivilligt". När det gäller förskolor är det fortfarande kommunen som behåller "möjligheten att besluta om tillstånd och därmed bidrag till enskilda konfessionella förskolor. Även utskotten anser att denna ordning skall behållas".

Jag anser att vi även skulle klara den starkare prövningen som gäller för konfessionella skolor då deltagande i bordsbön självklart inte är obligatoriskt. Men jag tror att alla föräldrar som väljer vår verksamhet åtminstone inte har något emot att vi ber bordsbön. Då skulle de nog välja en annan verksamhet. Dessutom följer vi självklart läroplan för förskolan - jag kan inte se att den på något sätt skulle hindra konfessionella inslag - utan tvärtom!

Kristendomen, anser jag, är grundläggande för "de värden som vårt samhällsliv vilar på." (Lpfö 98) Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet och solidaritet är alla värden som har sitt ursprung i den västerländska judisk-kristna traditionen. Möjligtvis skulle man kunna säga att jämställdhet och frihet mer hämtar sin inspiration från franska revolutionens "frihet, jämlikhet och broderskap", men jag anser ändå att det är värden som är förenliga med den kristna traditionen.

Dessutom är det väldigt bra att läroplanen talar om att "Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande". I vår verksamhet ser vi just familjerna som uppdragsgivare och inte det offentliga. Av många vänsterpolitiker kan man få motsatt värdering - att det är kommunen eller staten som har huvudansvaret för barnens uppfostran eller utbildning. Det är i stället dessa ståndpunkter som strider mot läroplanen!

Inga kommentarer: