måndag 31 juli 2017

Ett värdigt åldrande

Jag skrev förra veckan i UNT om värdigt åldrande för Uppsalas befolkning. Här är texten:

Mina båda företrädare Gustaf von Essen och Ebba Busch Thor hade som ordförande i äldrenämnden ett avgörande inflytande över äldreomsorgen i Uppsala. Från ett läge 2006 där landstinget och kommunen låg i fejd med varandra angående de färdigbehandlade från Akademiska som inte kommunen kunde ta hem, har vi nu en situation där Uppsala till skillnad från många andra kommuner har ett relativt gott utbud av särskilda boenden för äldre.Kristdemokraterna har också sett till att en värdighetsgaranti införts med möjlighet för de boende att få läkemedelsgenomgångar, val av mat och regelbunden utevistelse.

Ett gott utbud och hög kvalitet inom äldreomsorgen kan dock raseras snabbt. Sedan de rödgröna tog över 2014 har fadäserna inom äldreomsorgen staplats på varandra.
Det började med nedläggningen av Omtanken, kommunens särskilda boende för vård i livets slutskede. Sedan genomfördes en omfattande omorganisation där kommunens välfungerande egenregi ytterst forcerat splittrades upp och äldreomsorgsdelarna lades in i äldreförvaltningen. På toppen av detta kom nyheterna om upphandlingen av nio äldreboenden som spårade ur och senast sänkningen av ersättningen till LOV-boendena med tio procent. Dessutom håller värdighetsgarantin på att tas bort.


Allt detta är symptom på att äldreomsorgen håller på att glida vänstermajoriteten ur händerna.Vi anser att man självklart måste se över ekonomin, och försöka komma tillrätta med det underskott på uppemot 100 miljoner kronor som prognostiserats för 2017, men detta måste göras med klokskap och långsiktighet och inte panikåtgärder.

Genom att återta sju boenden i egen regi utan upphandling (eftersom den som gjordes gick snett) kommer med all sannolikhet kostnaderna att stiga. Sänkningen av ersättningen för de sex-sju boenden som ingår i LOV (Lagen om valfrihetssystem) ger visserligen en besparing på 25 miljoner kronor, men riskerar att minska tillgången på särskilda boenden i Uppsala. Argumentet för systemet – som Socialdemokraterna med flera införde efter mandatperiodskiftet – var ju att öka tillgången på boenden i Uppsala, och medverka till att säkra ett nytt boende per år för att möta den demografiska utmaningen. Med den förda politiken riskerar vi att hamna i en kösituation, en känd effekt av att vänstern styr.

Den viktigaste satsningen för de rödgröna har varit att ge personalen heltidsanställningar, en beställning från facket. Och då inte enligt den modell vi tidigare varit eniga om, rätt att arbeta heltid för de som så önskar, utan i stället ett tvång att alla måste vara heltidsanställda.Denna reform kommer, på grund av det forcerade sätt den genomfördes på, driva på kostnaderna och minska kommunens möjlighet att konkurrera med privata aktörer.

Nej, vi behöver i stället slå vakt om alla de äldre vi har i samhället. Detta var den viktigaste delen av Ebba Busch Thors tal i Almedalen tidigare i somras. Vi måste se vilken resurs alla friska äldre är, som gör fantastiska insatser för att samhällsgemenskapen ska kunna upprätthållas. Barn- och äldreomsorg, ideellt arbete, och även delar av arbetslivet är beroende av personer över 65 år för att fungera. Därför är det naturligt att ta bort ”pensionärsskatten” så att inte dessa viktiga personer straffas med en högre skatt än alla andra.

Vi måste också säkra äldreomsorgen, i form av hemtjänst och hemsjukvård, men även genom en framtida tillgång på särskilda boenden för äldre.Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti, så att alla över 85 år kan få en plats på ett boende om de så önskar. Helst skulle vi också se att alla äldreboenden inordnades i LOV-systemet, ungefär som den nu väl fungerande primärvården i regionen.

En viktig aspekt som helt ignoreras av Uppsala kommun är uppförande av trygghetsboenden – en boendeform som är ett mellanting mellan villan eller lägenheten och ett vårdboende. Det är viktigt för en fungerande boendemarknad att de större bostäder som många äldre närmast motvilligt bor kvar i kan frigöras för familjer, och att äldre kan hitta attraktiva boendeformer i centrala lägen. Det finns många bra koncept, exempelvis Bovieran som ännu inte finns i Uppsala, och andra seniorboenden.
Hur vi tar hand om våra äldsta är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Därför behöver vi en etisk kompass för ett värdigt åldrande. Med Kristdemokraterna vid rodret kommer inte våra äldre betraktas som förvaringsobjekt, eller en besparingsmöjlighet för den kommunala ekonomin, utan ses som den viktiga del av samhället som de faktiskt är.

Jonas SegersamKommunalråd (KD) i Uppsala

Inga kommentarer: