måndag 23 november 2009

Budget för Landstinget

Premiär för en av presenterna jag fick när jag fyllde 40. Ovan kan LS-ordförande Erik Weiman ses yrka bifall till Alliansens budgetförslag, inspelad på min nya "flip-video".

Tänkte jag här skulle också återge mina kommentarer till vår budget. Ungefär så här sa jag i sammandrag nyss från talarstolen.

"Kära ordförande, ledamöter och övriga åhörare!

När jag efterlyste på facebook vad jag skulle säga på landstingsfullmäktige idag fick jag rådet från en god vän att säga: 'Vi har rätt och ni har fel!'

Nåväl, nu tror jag att man behöver säga lite mer än så. Inledningsvis vill jag slå fast att oppositionen är på gränsen till ohederlig när man försöker utmåla att vi i Alliansen som ödeläggare av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det finns ingen inom Alliansen som vill göra hälso- och sjukvård till "en marknad bland alla andra inom tjänstesektorn". Nej, i Sverige finns en bred enighet, bland alla riksdagspartier, om att sjukvården ska finansieras solidariskt av oss alla skattebetalare. Att utmåla något annat är att ge en falsk bild!

Det har i debatten efterlysts konkreta satsningar i budgeten, förutom att vi kommit tillrätta med den dåliga tillgängligheten i landstinget. För oss kristdemokrater är det viktigt att landstinget arbetar med att utveckla familjecentralerna. Under kommande år kommer en utvärdering att ske tillsammans med Uppsala kommun. Inom psykiatrin kommer samverkan att utvecklas genom gemensamma överenskommelser och handlingsplaner. Äldreområdet är angeläget och där kommer den geriatriska rehabiliteringen att utvecklas och även det mobila arbete som idag finns vid exempelvis hemvårdsenheten. I Uppsala får nämligen drygt 300 listade äldre patienter service av hemvårdsenheten som bland annat erbjuder hembesök av läkare till äldre i eget boende. Detta skall nu komma att omfatta hela länet. Slutligen har vi flera åtgärder som kommer att innebära förbättringar för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet till lokaler, hållplatsutrop på UL:s bussar och tillgänglighet för rullstolburna.

Visst finns det också områden där mycket återstår att göra, även om många av dessa områden redan nämnts av oppositionen. I vissa fall kan vi i landstinget själva styra över saker och ting, i andra fall behöver dock en samverkan ske, eftersom det är flera aktörer än landstinget som är inblandade. En stor utmaning framöver är utvecklandet av närvården, och där krävs till exempel samarbete med kommunerna. Ett annat område där människor upplever att det finns problem är brister i akutuppdraget. Man ska inte behöva sitta och vänta hela dagar på akutmottagningen! Regionfrågan ligger också framför oss, och där behöver vi hitta lösningar. När det gäller ekonomistyrningen har vi också mycket kvar att göra. Det är dock ingen nyhet för nuvarande majoritet att det finns problem att styra sjukvården, med sin starka profession och med verksamheten till stor del styrd av lagstiftning och statliga krav, utan det är något som präglat åtminstone de senaste 20 åren.

Jag vill avslutningsvis lista en rad utvecklingsområden, där både mycket redan är gjort, och där en del ligger i nuvarande budget med konkreta åtgärder. När det gäller just ekonomistyrningen är våra ersättningssystem exempel där man överflyttar ansvar och befogenheter till rätt nivå. Genom våra åtgärder har flera onödiga kostnader inom landstinget uppdagats, till exempel vårdcentralernas onödigt stora kostnader för lokaler och för medicinsk service (laboratorieprover), samt en icke kostnadseffektiv administration.

Något som vi också jobbar med, och som min företrädare Lars Svensk, som är produktchef i en stor processindustri hade som käpphäst, är en förbättrad logistik och flöden. Här pågår äntligen ett intensivt utvecklingsarbete, bland annat i form av Lean Healthcare. I anslutning till detta kan också nämnas EPJ, elektronisk patientjournal som är ett mycket viktigt redskap.

Inom miljöområdet pågår en genomgripande omställning av lokaltrafikens busspark till biogasdrift, och på kollektivtrafikområdet sker förberedelser för en storregional trafikhuvudman. Vi har också många andra utvecklingsområden, vårdgaranti, forskning, utveckling av Lasarettet i Enköping, Kultur och kollektivtrafik, men detta får jag återkomma till vid ett senare tillfälle. Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag!"

Så småningom blir det kulturdebatt, och då får jag med anledning av ifrågasättande av om vi satsar på Uppsala kammarorkester påpeka att vi under denna mandatperiod ökat anslaget till Musik i Uppland med 85%!

Inga kommentarer: