måndag 19 april 2010

Framgångar i landstinget

Idag på landstingsfullmäktige kommer vi att behandla årsredovisningen för 2009. Där finns många exempel på hur väl vi lyckats lotsa landstinget under den här mandatperioden, samtidigt som det naturligtvis återstår utmaningar inför de kommande åren.

Jag planerar att säga följande i debatten om detta idag:

För det första vill jag ge en eloge till våra tjänstemän som gjort och låtit göra själva den tryckta årsredovisningen. Allt kan man inte vi som politiker ta åt oss äran av och den fantastiskt fina och översiktliga årsredovisningen är den bästa jag sett hittills!

Sedan vill jag, som flera andra i debatten, påpeka vilken god ekonomi vi har i landstinget, trots en historisk lågkonjunktur. 267 mnkr i resultat gör att vi lägger en god grund för framtiden. Något som vi under förra mandatperioden påpekade som ett stort hot är den kommande pensionspuckeln. Landstinget kommer under de närmsta åren att få lägga alltmer på pensionkostnader på grund av de stora avgångarna, och på grund av att pengar för detta inte är avsatt sedan tidigare. Vi har dock kommit några steg på väg. 2006 var landstingets soliditet (ett mått på hur god ekonomi vi har) pensionsförbindelsen inkluderad -62%. I denna årsredovisning har den sjunkit till -39%, en minskning med 10 procentenheter under 2009 (efter 2008 var siffran -49%). Det gör att det finns hopp om att vi framöver, om vi kan fortsätta i samma riktning kan trygga den kommande pensionsförbindelsen och inte vältra över denna kostnad på kommande generation!

Man ska också komma ihåg att grunden för vår goda ekonomi är många av de åtgärder som Allians-regeringen genomfört. Med flera hundra färre förtidspensionerade, och flera tusen färre sjukskrivna i vårt län har skatteunderlaget ökat och basen för landstingets ekonomi blivit mycket bättre än den annars skulle ha varit.

Sedan vill jag lyfta fram fyra exempel på framgångar inom landstinget
Psykiatrin uppfyller nu vårdgarantin. Jag hade som majoritetens psykiatrisamordnare förmånen att i början av mandatperioden följa utvecklingen på detta område och föreslå åtgärder. En sådan åtgärd var att upphandla öppenvårdspsykiatrin i Enköping, och så småningom Norduppland. När det gäller Närpsykiatri Enköping AB ser vi i årsredovisningen på punkt efter punkt hur lyckad denna åtgärd var. Sedan verksamheten startade har antalet läkarbesök ökat med 80% i Enköping! Dessutom gör man hembesök, konsulttjänster för lasarettet i Enköping, utför basal läkarvård för patienter som annars är svåra att få tag på för hälso- och sjukvården, och har en framgångsrik suicidprevention. Det finns många utmaningar kvar inom psykiatrin, men från ett läge där detta var tema var och varannan dag i media har nu väldigt mycket gjorts.

Ett annat område som nämns är kortvårdskirurgin, där vi nu äntligen sedan det ursprungliga inriktningsbeslutet togs 2003 inleder flytten av åtminstone delar av denna verksamhet från Akademiska sjukhuset till Enköping. Genom att bygga ut kortvårdskirurgin i Enköping tror vi att vi kan få en bättre och billigare vård för många av länets invånare, och samtidigt utnyttja den fina resurs som lasarettet i Enköping är.

När det gäller det akuta mottagandet är det kanske en av de viktigaste förbättringsområdena för kommande mandatperiod. Man kan dock se att saker redan börjat hända. Under 2009 har andelen patienter som inom ortopediområdet behandlas inom 4 timmar ökat från 44% till 70%. En remarkabel förbättring, och nu är målet att nå 90%!

Slutligen kulturen som jag själv har ett speciellt ansvar för som kulturnämndsordförande. Länsbiblioteket har gått samman i en gemensam organisation med länsbiblioteket i Gävleborg, ett exempel på lyckat och rationellt samarbete över länsgränserna. Konferensanläggningen Wiks slott går nu med vinst, efter att under förra mandatperioden ha varit ett av landstingets problembarn med miljonunderskott och omställningsproblem. En viktig anledning till att vi lyckats så bra är att landstinget i större utsträckning nu använder Wiks slott framför externa (och dyra) konferensanläggningar. De interkommunala ersättningarna till folkhögskolan har setts över, vilket har inneburit att vi trots att kulturnämnden inte fått någon uppräkning kunnat både vidmakthålla och utöka verksamheten på vissa områden. Ett exempel är Musik i Uppland som under mandatperioden (sedan 2006) fått sina anslag ökade med 85%!

Inga kommentarer: